Hotellet (Trädgårdsgatan söder om Storgatan)

Gatorna är nu belagda med gatsten i granit och med rännstenarna i kalksten. El och tele drogs i luftledningar. Gaslampan svävar i en vajer över gatukorsningen. Stadshotellet, som etablerades på 1800-talets andra hälft, inrymde mot söder en festsal som också användes av stadsfullmäktige innan stadshuset stod klart. De fem byggnaderna i norr är alla i behåll.

HotelletFoto: Nilsson-Foto 1940-1945 Foto: Borgholms bibliotek 2016